بوسنی و هرزگوین: 25 سال پس از توافق صلح ، برخی از سیاستمداران هنوز “ارزشهای اصلی اروپا” را نادیده می گیرند |

والنتین اینزکو سفیران را در مورد دستاوردها و کاستی های توافق نامه دیتون که به جنگ بوسنی پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق ، از خونین ترین جنگهای اروپا در قرن گذشته پایان داد ، اطلاع داد.

در حالی که توافق “یک موفقیت بزرگ” بوده است – متوقف کردن خونریزی و ارتقا دولت سازی در کشوری که بین جوامع بوسنیایی ، صرب و کروات تقسیم شده است – به گفته نماینده ، “یک صلح ناقص” به ارمغان آورد.

سیاست های ملی گرایانه ، تفرقه افکنانه

متأسفانه ، جامعه جهانی در هنگام اجرای توافق نامه دیتون یک نقص بزرگ...

Read More