From The Field: فضای امن کمیاب برای جامعه LGBTI+ در السالوادور

یک بازدیدکننده در جامعه و مرکز بهداشتی DIKé LGBTI+ در السالوادور حمایت می‌شود.
یک بازدیدکننده در جامعه و مرکز بهداشتی DIKé LGBTI+ در السالوادور حمایت می‌شود.

این مرکز که توسط سازمان Diké اداره می شود، خدمات زیادی را به جامعه LBGTI+ ارائه می دهد، از جمله مراقبت های بهداشتی جنسی، مراقبت های روانی، آموزش حقوق بشر، فعالیت های حمایتی و سرپناه ایمن برای کسانی که به آن نیاز دارند، از جمله مهاجران و افراد آواره.

این طرح توسط Spotlight Initiative، یک مشارکت جهانی بین اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای از بین بردن همه اشکال خشونت علیه زنان و دختران، پشتیبانی می شود.

درباره این مرکز اطلاعات بیشتری کسب کنید و داستان برخی از کسانی که آن را به عنوان یک فضای امن می بینند، در اینجا بخوانید.