چه آلایندههایی جذب کربن فعال میشوند؟

عبور آب از روی بستر کربنی باعث می شود مواد آلاینده و ترکیبات آلی با یون منفی به سمت کربن های دارای بارالکتریکی مثبت جذب شوند و بر روی سطح کربن قرار گیرند. دامنه ی وسیعی از میزان تخلخل ها باید در یک کربن فعال موجود باشند تا مواد جاذب بتوانند به راحتی داخل تخلخل های کربن حرکت نمایند و ذرات اساسی ترازو مولکولی خاصی جذب شوند . در مرحله کربناسیون ماده اولیه در حضور یک گاز بی اثر مانند ازت و سوای حضور اکسیژن حرارت دیتا می شود تا مواد دیگر موجود ازبین رفته و ساختار کریستالیزه خاص کربن شکل بگیرد. همین جور فعال سازی در جايگاه حرارت 800 تا 1100 جايگاه سانتیگراد در حضور بخار آب رخ می گیرد. در همین شیوه مواد ناپخته بدون حضور هوا اهمیت گازهای گرم کربن فعال قرص ادغام می شوند. کربن فعال شده مرتبه بندی و الک می شود و مواد خارجی و گردو غبار آن جزء‌جزء‌کردن می شود. بدلیل این‌که کربن فعال حاصل از روش فعال سازی اصلی بخار اصلی pH بالایی (حدود 10-8) می باشد در بعضا مواد آنرا اساسی یک اسید رقیق تا pH مورد حیث شستشو میدهند. کربن فعال حساس ترازو منافذ و اشکال مختلفی میباشند که این دلیل باعث محدوده گسترده ای از کاربردش میشود. محصولات همین مارک در انواع مختلف گرانولی و میله ای و پودری در ترازو های گوناگون ارائه می گردد. ایجاد کربن فعال فرآیند پیچیده ای میباشد و انرژی زیادی را نیز لازم دارد، ولی خصوصیت ها و کارایی کربن فعال در صنعت های متعدد منجر شده تا استفاده از آن به یک ضرورت تبدیل شود؛ همین مورد قضیه موجب شده تا این روند به تیتر یک عملیات سودمند در صنایع متفاوت محسوب شود. درکل مراحل تولید کربن فعال به دو قسمت مهم به این معنی که کربناسیون و فعال سازی (اکتیواسیون) تقسیم بندی می شود. مواد حاوی کربن بسیارند به عنوان مثال موادی نظیر زغال سنگ، چوب، لیگنیت، پوسته نارگیل، ترکیبات نفتی و غیره.ویژگیهای کربن فعال عمدتا توسط ماده اولیه ساحته شده از آن انتخاب می شود. همچنین در بعضا مورد ها به جهت کاهش ناخالصی های غیر کربنی که در شیوه فعال سازی حساس بخار فراتر از طریق شیمیایی می باشد از مواد اسیدی نظیر اسید نیتریک استعمال می شود. در همین شیوه ماده نخستین بداخل یک دلیل آب زدای قویی نظیر اسید فسفریک (P2O5) یا این که کلرید (ZnCl2) بر روی فرو برده می شود سپس بشکل خمیر در آورده شده تا رتبه حرارت 500 تا 800 مرتبه سانتیگراد حرارت داده می شود، کربن فعال شده شسته، خشک و در نهایت بشکل پودر خرد می شود. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب تارنما خرید زغال کربن فعال.