پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

پیستون قطعه حیاتی موتوراست که چهارعمل اصلی موتوررافراهم میکند. موتورهای خودروهای باطن سوز از یکسری قطعات و بخشهای متفاوت تشکیل شدهاند که در کل گونه های آن‌ها اثبات می باشد و وجودشان واجب و حیاتی. حلقه چسباندن هنگامی شکل می دهد که رینگ، خواص ارتجاعی خویش را از دست داده است، پیستون در باطن سیلندر به دشواری حرکت می نماید و روغن به مقدار مناسب تقسیم نمی شود. بدنه پیستون به نصیب خارجی آن گفته می‌شود که در ذیل شیارهای حلقه قرار دارد. علاوه بر همین ، بسیاری از موتورها پیستون را با به کارگیری از روغن اسپری شده در قسمت تحت خنک می کنند. از مزایای چدن هم می قدرت به مقاومت بالا در برابر حرارت ، ارزش زیر و انبساط اندک آن اشاره نمود و معایب آن نیز شامل مواردی چون وزن مضاعف و انتقال حرارت ناچیز می باشد . غالبا کالا پیستونها از آلیاژ آلومینیوم و یا این که آلیاژ چدن هست که هر یک از این جنسها مزایا و معایبی به همراه دارند؛ آلومینیوم، مضاعف سبک بوده و ضریب انتقال حرارتی بالایی داراست که همین جزو مزایای این قطعه محسوب میشود، اما قیمت بالای همین متاع یکی از از معایب آن است. پیستون بیضی رخ وقتی گرم شودبه وضعیت دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم میباشد لقی کمی دربین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی صورت که به جهت پرهیز ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعد ها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه اندازه 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 درجه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. طراحی درست و متناسب همین بخش نسبت به سیلندر و گوشه و کنار احتراق در کیفیت اختلاط هوا و سوخت، احتراق و در سرانجام قدرت ایجاد شده به وسیله موتور تاثیر دارد. زیبایی چرخه دو دوران این هست که نسبت به نوع شبیه چهارزمانه انرژی تولیدی بیشتری دارد، زیرا دو برابر اکثر احتراق انجام میدهد (بهجای اینکه در هر چرخه یکبار کار انجام دهد، حیاتی هر بار رفتوبرگشت یک فرآیند عمل انجام میشود) به این ترتیب فعالیت انجامشده در این طرح بخش اعظم است.پیشرانههای پیستون متقابل مدام وجود داشتهاند و از حدود سال ۱۹۰۰ در کشتیها، تانکها و لوکوموتیوهای راهآهن مورد به کار گیری قرار میگیرند. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت piston غسالة صحون وب سایت خود باشید.