هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده می بایست حساس توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید مهم اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقا اقتدار هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی هست که به جهت افزایش عجله و قدرت خودرو مورد استفاده قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید اخذ کنید همین گزینه یکی از از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی است که سطح آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از همین جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کار گیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می گردد و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه کلیدی طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی این قطعه را می توان یک عمل دشوار و تهی دست به علم منحصربه‌فرد در نظر گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در زمانی که بها خودرو بالا می‌رود و افراد توان خرید یک خودرو پرقدرت و مهم کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری میکنند که کارگزاری این قطعه سبب بروز ویژگیهای مختلفی در خودرو هم میشود. اگر در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط حیاتی طراحی و تولید این قطعه مهم دارد، زمانه و هزینهای میباشد که شما بایستی به جهت آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این دلیل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از نظر کالا و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حیاتی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون می شوند و پروسهی انجام همین اتفاق اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، فراوان پرسرعت و آسانتر می باشد و همین مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.