سود پرک صادراتی

از طرفی سود پرکی که به جهت صنعت های گوناگون ساخت می گردد هم بها متمایز دارد، به تیتر مثال ارزش سود پرک صنعتی کمتر از ارزش سود پرک غذایی هست چرا که به جهت به کارگیری از این ماده در صنعت غذا، می بایست کیفیت و جايگاه خلوص سود پرک بسیار بالا باشد. سلول غشای تبادل یونی به جهت انجام الکترولیز از حیث محیطی و اقتصادی مزایای بهتری را به دنبال دارد. درب کل ظروف می بایست بسته باشد چرا که هر دسته رطوبت به شدت بوسیله همین سود پرک قیمت ترکیب، جذب میگردد. 3. تهیه سود پرک اهمیت عملیات جیوه ای: روش دیگری که برای تنظیم همین ماده آیتم استفاده قرار می گیرد، به کارگیری فرآیندی جیوه ای یا این که Castner-Kellner میباشد که به عملیات “مرکوری” هم پر اسم و رسم می باشد. از هیدروکسید سدیم به جهت افزایش خاصیت قلیایی ترکیب یا خنثی سازی اسیدها استعمال میشود. سود پرک یا کاستیک سودا، در منزل و صنعت و اصلی هدف شستشو نیز استفاده میشود. که بر اثر همین اتفاق، ذرات آب و سود کاستیک به اطراف پاشیده می شود. این ماده مهم فرمول NaOH یک باز قلیایی تعدادی منظوره، سفید رنگ و جامد می باشد که جرم آن حدود 2.13 بوده و دمای ذوب آن نیز حدود 1390 درجه سانتیگراد است. نقطه ذوب این ماده 321 رتبه سانتی گراد و نقطه جوش آن 385 رتبه سانتی گراد است. همین ماده به رنگ سفید بوده و فرمول شیمیایی ساختار آن به رخ NaOH می باشد که در دمای 1390 هم به نقطه ی ذوب می رسد. محصولی که از شیوه سل غشایی به دست میآید از خلوص بالاتری برخوردار است. از سود جامد در چربی زدایی فلزات، تصفیه روغن و ساخت رنگ و مواد سپید کننده استعمال میشود. برترین موسسه ها ساخت کننده سود سوز آور نظیر سود پرک اکسین سود، پارسیان سود، کمیاب سود، نیرو کلر، سود کاستیک بندر امام، سود کاستیک پتروشیمی اروند، کاستیک سودا تبریز و …