راهنمای نگارش مقاله – تعالی بالینی

ژورنالهای علمی منتشر شده نوعاً از فرآیند غربالگری سختگیرانهای بهنام «داوری تخصصی کور» گذر کردهاند که در آن متخصصین مستقل، نظرات انتقادی و پیشنهادات بهبود خویش را، پیش از انتشار آخری مقاله به نویسندگان آن اعلام میدارند. نویسندگان در قسمت ارسال پوشه ها، دارای ارسال یک فولدر تعهد نامه که به امضای کلیه نویسندگان رسیده است، حق انتشار نوشته را به مجله دانش کده طبی جهرم واگذار می نمایند. گزارش کارآزمایی های بالینی تصادفی شده بایستی اطلاعاتی راجع به همگی عنصرها حساس تحقیق ارایه کند، از پاراگراف پروتکل تحقیق, گزینش نوع مداخلات و نحوه کورکردن تحقیق . هدف : جملهای روشن، قابل ترازو گیری (در مطالعات کمی) یا قابل دستیابی باشد و در تمامی نصیب های نوشته یکسان به کارگیری گردد . تجهیزات مورد استعمال به طور تمام تفسیر داده شوند(کارخانه سازنده، دسته و جور و غیره)؛ به طوری که دیگران کار کشته باشند مورد مشابهی را انجام دهند. منابع لاتین: به همان ترتیب منابع فارسی و عربی تهیه میشوند؛ اصلی همین توضیح که در انتهای فهرست منابع و پس از منابع پارسی و عربی میآیند. بدین ترتیب تمامی پژوهشگران برای پیوستن به توده جامعه علمی بینالملل باید بتوانند نتیجه ها تحقیقات و مقالات خود را به لهجه انگلیسی ترجمه کنند و پس از ترجمه به ویرایش نوشته ترجمه شده بپردازند. بنابراين لازم میباشد نويسنده مسئول پس از نهايي شدن نوشته فرم تعهد نامه چاپ مقالهي را، از وب سايت نشريه دريافت نمايد و كليه نويسندگان موردها را بوسيله امضاء بامسئولیت گردند. فعالیتهایی مانند نگارش پایاننامه، نگارش مقاله برای ارائه به کنفرانسها، نگارش و چاپ مقاله در ژورنالهای ISI و … ترجمانو اهمیت تجربهای که در زمینهی تهیه و تنظیم و دسترسی به مقالات علمی ژورنالها و پایگاههای معتبر علمی، از طریق پایگاه علمی دانلود بدون‌پول نوشته جمهوری اسلامی ایران پیپر مهم خویش یدک میکشد، خدمات ویژهای را به جهت ترجمه مقالات رشتههای متعدد علمی مهیا آورده است. رشتههایی مانند شاخههای متعدد مدیریت، آیندهپژوهی، سیاستگذاری دانش و فناوری و … از آنجایی که گویش مشترک جامعه علمی، لهجه انگلیسی است، تمامی این دستاوردها به گویش انگلیسی منتشر میشود. به جهت این‌که بتوانیم دارای ترجمه نوشته در در بین دانشجویان را ذکر کنیم، اضطراری میباشد ابتدا نگاهی به رده مقالات علمی، بهخصوص مقالات بینالمللی ISI بیندازیم. ۳- در کاغذ اولیه می بایست تیتر تام مقاله، اسم مؤلفین، رتبه علمی، مجموعه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر و یا این که محل اشتغال مؤلف یا مؤلفین، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسئول ذکر گردد. برای کسانی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استعمال از دانلود نوشته خشونت در مقابل زنان ، شما ممکن است می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.