تکنولوژی؛ مهار نشدنی – ایسنا

تکنولوژی آموزشی مثل هر علم دیگر، به جهت ساخت محصولات خویش که همانا روشها و ابزارهایی به جهت بهبود و تسهیل یادگیری است، از عناصری یاری می‌گیرد که آنان مکمل یکدیگرند و بدون یک عدد از آنها، تکنولوژی آموزشی کامل نخواهد اخبار تکنولوژی ثب بود. صنعت گوشت امروزه بخش بزرگی از منابع طبیعی را در اختیار داراست و در عین حال نیز گازهای گلخانهای متعددی ساخت میکند. این اقدام بهطور بالقوه تکثیر گازهای گلخانهای را از دو طرز کمتر میدهد: استعمال از گاز اجباری بهعنوان مادهی اول و نورخورشید خیر سوخت فسیلی، همچنین بهعنوان مرجع انرژی موردنیاز به جهت تولید. دانشمندان هلندی در حالی که هنوز کلیدی اندازههای میلیمتری این گوشتها مشغول هستند، به فکر ساخت گونه های متنوعی از آن ها افتادهاند و قصد دارند تا با شبیهسازی چیز مثل عروق خونی در همین گوشتههای مصنوعی، قابلیت و امکان بزرگتر شدن آن و ایجاد اشکال مطلوب برای استیک را آماده کنند. نتایجی که تا پیش از همین به عامل مالامال خطر بودن، قابلیت آزمون کردن آنها وجود نداشته است. زیرا کنش و واکنش یا این که تعامل میان اجزا تشکیلدهنده آن منتج به اثر ها و تاثیرات و نتایجی می‌شود که از حاصل توده موادتشکیل دهنده تشکیلدهنده آن بیشتر است. برخی از آن ها در هم اکنون فعالیت بر روی یک شیوه گوناگون برای تبدیل دیاکسیدکربن به مواد موثر هستند؛ به این معنی که استفاده از برق به جهت اخبار تکنولوژی آی تی سوق دهی واکنشهای شیمیایی. تکنولوژی آموزشی هم، یکی از دیگر از آنهاست که در فعالیت و حرفه آموزش و یا یاد دادن برای یاد گرفتن استعمال میشود. به کلمه دیگر ما میتونیم حیاتی به کار گیری از آن قبل از اجرای تدریس، طرح درس دادن را آماده کرده و به جهت یادگیری فراگیران نیز طرح از پیشتدوینشده داشته باشیم. در واقع، مشابه ماشینها و ابزارهای الکترونیک، برای ریزتراشهها نیز چنین سرنوشتی پیش آمد تا نشانهای دیگر از زوال همین صنعت های در آمریکا باشد. همینطور تعریفی که کمیته منحصر به فرد تکنولوژی آموزشی در آکادمی ملی مهندسی آمریکا ارائه می‌دهد چنین است: مجموعهای از معلومات ناشی از کاربست علم ها آموزشی و یادگیری در دنیای حقیقی کلاس درس، همراه با ابزار و روشهایی که کاربست علم ها نامبرده را تسهیل کند. الف. تکنولوژی به کاربرد صرف ابزار و وسایل آموزشی خلاصه نمیشود، بلکه دامنه وسیعتری دارد و کاربرد وسایل آموزشی به عنوان قسمتی از آن محسوب میشوند. به این ترتیب تکنولوژی آموزشی، تنها بهکارگیری وسایل و ابزار یا دستگاهها یا به کارگیری از یافتههای تحقیقات در زمینه تئوریهای یادگیری نیست. واضح میباشد استفاده از یافتههای علومی که حیاتی آموزش، رابطه نزدیکتر و مستقیمی دارا‌هستند (مانند تئوریهای روانشناسی تربیتی یا این که تئوریهای یادگیری)، بیش از علومی مانند بیولوژی، گیاهشناسی و غیره میباشد. د. تکنولوژی آموزشی به منظور طراحی، اجرا و نظارت تمام فرایند تدریس و یادگیری از یافتههای علومی چون روانشناسی و علم ارتباطات انسانی بهره میگیرد. تکنولوژی آموزشی عبارت می باشد از، نحوه یا روش منظم، systematic طراحی، Designing اجرا Carrying out و ارزشیابیEvaluation کل پروسه process تدریس برحسب اهداف معلوم و براساس تحقیقات در زمینه یادگیری و ارتباط انسانی و بهکارگیری منابع انسانی و غیرانسانی به مراد مهیا آوردن یادگیری و آموزش موثرتر، پایدارتر و عمیقتر.