تحقیق در مورد عایق الکتریکی

دسته دیگری از نایلون ۶۶ ساخته شده می باشد که افزودنی دیسولفید مولیبدن به آمیزه آن اضافه شده است و می تواند در در مقابل سایش به طور خوب از خویش مقاومت نشان دهد. مدل چکشهای نجاری را از فرآورده نایلون ۶۶ تقویت شده اهمیت الیاف شیشه میسازند که جایگزین خوبی برای چوب است. خرابی الکتریکی زمانی حادثه می افتد که میدان الکتریکی در مواد به ترازو کافی توانمند باشد تا حامل های بار آزاد (الکترون ها و یونها، که همیشه در غلظتهای ذیل وجود دارند) را به شتاب به اندازه برساند تا الکترونها را زمان برخورد اصلی اتمها از در بین پیروزشود و اتمها را یونیزه کند. مواد مختلفی به عنوان عایق در سیستم های توان الکتریکی به کارگیری می شوند. اگر علاوه بر وضعیت ذکر شده در فوق اعمال ولتاژ متناوب به عایق بندی جامد، تنش بیش از حد وارد نسازد، می قدرت از ولتاژ متناوب به جای ولتاژ ضربه ای به کارگیری کرد. از این رو حتی در قسمت های متفاوت تجهیزات برقی واحد نیز ممکن میباشد فواصل خزش از نیز متعدد باشند. البته در کار هیچ عایقی ایدهال وجود ندارد و از همین رو همواره مقداری جریان از عایق عبور می‌نماید اگر‌چه مقدار این جریان بسیار اندک است. در بعضی از مورد ها امپدانس مدار چنان مضاعف هست یا این که ریز محيطی که فاصله خزش در آن قرار دارد، چنان مساعد است که ساخت مسیر هادی در مرحله عایق بعید است. تأثير آلودگی بر کوچک محیطی است که مسافت خزش یا این که مسافت هوایی در آن قرار می گیرند. چنانچه امپدانس مدار خیلی پهناور باشد، وسیله حفاظت در برابر اضافه جریان عمل نمی نماید و منجر به آتش سوزی می شود. کلیدی خشک شدن سطح آلوده، مسير جریان گرد‌همایی سطحی بر روی مرحله عایق انقطاع می شود، هم اکنون چنانچه جریان نشت سطحی از مقدار معینی اکثر باشد، ریزقوس هایی در همین مسیر ساخت می شود. در همین صورت جریان دریافتی انسان، مجموع جریان نشت سطحی و نشت مقاومتی و ظرفیتی است. فاصله میان ضربه های ولتاژ یک ثانیه است. ولی چنان چه ولتاژ غیرگذرایی که میزان آن برابر ولتاژ آزمون ضربه ای باشد به اجزائی که اهمیت فاصله هوایی موازی بسته شده اند صدمه نرساند، می توان ولتاژ مستقیم را به جای ولتاژ ضربه ای به جهت آزمون دستکش عایق الکتریکی به فعالیت برد. همین عایق ها همین قابلیت و امکان را ساخت می نماید تا از عبور جریان الکتریکی در جایی که واجب وجود ندارد خودداری کنند. مقاومت نایلونها در برابر حلالها خوب است، نایلونها در برابر مواد نفتی و حلالهای آلیفاتیک از خویش مقاومت دوچندان عالی نشان می‌دهند البته به شدت پایین تأثیر اسیدهای معدنی غلیظ در دمای اتاق و قلیاها در دمای بالا قرار میگیرند. همین حالت به صورتی بسیار بی آلایش شده در شکلa2-3 تشریح شده است.