اهمیت اندازه و ابعاد دریچه فن کویل سقفی

اگر بخواهیم جای پیچ ها بر روی نمای قاب دریچه دسترسی حرفه کویل دیده نشود می بایست همین جای پیچ ها را بر روی دیوارهی داخلیِ فریم دریچه دسترسی حرفه کویل تولید کرد.بهاین نوع نصبِ روزنه دسترسی رشته کویل، مدلِ پیچ پنهان یا پیچ از تو گفته دریچه حرفه کویل سقفی اصفهان میگردد. درصورتیکه این حفره ی چهارگوش بصورت واحد باشد به این نوع دریچه بازدید، دریچه رشته کویل تک گل، و اگر همین حفره چهارگوش بصورت دوبل بر روی روزنه رشته کویل تعبیه گردد، دریچه مشاهده فنکویل را دریچه حرفه کویل دوگل نامیده میشود. یک واحد رشته کویل می تواند دارای یک کابینت فلزی رنگ شده که فضای مطبوع را اشغال می نماید در معرض دید قرار گیرد یا مهم ورقه دیواری یا کانالی که آن را به فضای مطبوع متصل می نماید هماهنگ شود. به جهت کارگزاشتن و تثبیت دریچه ذیل فن کویل وجود یک کلاف از قوطی ، نبشی یا این که بنا ی فلزی کناف حتمی می باشد . پس از حاشیه زنی بر بر روی ابعادِ محیطیِ روزنه دسترسی رشته کویل نوبت به الصاقِ لولا بر روی دیواره طولیِ درب دریچه دسترسی فن کویل می رسد.در واقع لولا از یک سو به دیوارهی طولیِ درب روزنه دسترسی حرفه کویل متصل و از سوی دیگر به قسمتِ طولیِ یکی از از بعد ها قاب دریچه دسترسی رشته کویل تثبیت و سبب اتصال درب به لولا و موجبِ عملکرد و بازوبسته شدنِ درب روزنه دسترسی فن کویل میگردد. با اعتنا به خطی بودنِ مدلِ دریچه دسترسی حرفه کویل می بایست بر بر روی بدنهی درب بر اساسِ محلِ مکشِ هوای دستگاه حرفه کویل یک روزنه خطی بر بر روی بدنه درب جانمایی و الحاق نماییم.ابعاد همین دریچه خطی نیز به مقدار هوای برگشتی که برای دستگاه نیاز میباشد انتخاب میشود.بر لبه های اطرافِ دربِ همین روزنه دسترسی رشته کویل نیز مثل دیگر مدل ها،یک لبهی یک سانتی به شکل خمِ نوددرجهایجاد می‌شود که ساختار و فرم درب دریچه دسترسی حرفه کویل به رخ محکم و ایستا در محلِ خویش قرار گیرد و درون بدنهی درب از تاب خوردگی و مصون بماند. از مزایای دیگرِ این نحوه اینستکه از همین نحوه در هر دو دسته روزنه تحت حرفه کویلِ لولایی و وزنه ای بطور یکسان می توان بهره گرفت.البته در این نحوه بایستی در گزینش پیچ های مناسب که عموما بصورت سرمته ای می باشند اعتنا فراوانی به خرج داد،منطور از تعیین پیچ مناسب تنها سرمته دار بودنِ پیچ نیست،بلکه بایستی تاج پیچ نباید از برجستگیِ متعددی برخوردار باشد که از بسته شدنِ درب روزنه تحت رشته کویل خودداری کند.یعنی تعیین پیچ حیاتی تاجِ سرتخت از موردها اهمیت در این طرز از کارگزاری روزنه ذیل حرفه کویل می باشد. از این طرز میتوان روزنه تحت فن کویل را با هر رنگ دلخواهی پوشش بخشید . ساختار دریچه دسترسی رشته کویل شیاردار به لحاظِ قاب و درب دقیقاٌ مشابهِ روزنه دسترسی حرفه کویل بی آلایش میباشد، حیاتی همین تفاوت که بر روی درِ همین روزنه دسترسی حرفه کویل، شیار گریلی در طولهای ۹ و ۱۸ سانتیمتری حک شده کهاین شیارها هوای برگشت رشته کویل را از محیط تأمین می نمایند. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه دریچه مشاهده فن کویل لطفا از سایت ما دیدن کنید.