از میدان: محافظت در میان حرا |

حرا نه تنها زیستگاهی برای ماهی ها و سایر حیوانات دریایی است که جوامع محلی می خورند ، بلکه اثرات افزایش جزر و مد و هوای شدید را که با تغییر آب و هوا شدیدتر می شود نیز کاهش می دهد.

در کوبا ، خسارات و خسارات چندین دهه به حرا ، که به طور معمول در 70 درصد سواحل آن دیده می شود ، باعث آسیب پذیری بیشتر جوامع ساحلی شده است.

بیشتر بخوانید اینجا در مورد جوامع ساحلی در حال استفاده از حرا به عنوان یک روش مقرون به صرفه برای محافظت از زمین و آینده آنها است. و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات حفاظت ، به روز جهانی حفاظت از اکوسیستم حرا مراجعه کنید که هر ساله در 26 ژوئیه جشن گرفته می شود.