آنتی اسکالانت قلیایی – بهران شیمی

9. ردوبدل زود زمان فیلترها اعم از فیلتر کارتریج. آنتی اسکالانت Genesys یک محصول فسفاته غلیظ می باشد که برای دوری از تشکیل رسوبات فلزات سه ظرفیتی چون آلومینیوم، منگنز و آهن مطلوب می باشد و سبب کاهش شستشو یا آنتی اسکالانت شیراز بده بستان ممبران میشود. عملیات شستشو می بایست شامل دوره ای خیساندن ممبران و استفاده از محلول های شستشوی گرم تا دمای 30 درجه باشد. غالبا ممکن هست عصر شستشوی از ماهانه تا سالانه متغیر باشد. در کارگاه های آب آشامیدنی، پیشنهاد می شود که یک بایوساید ممبران غیر اکسید کننده بطور متناوب خارج از خط، دوزینگ شوک بشود تا سیستم ممبران را تمیز کند واز رویش میکروارگانیسم ها پرهیز کند. این آنتی اسکالانت اساسی تاییدیه از ANSI/NSF به جهت تولید آب آشامیدنی در سیستم های اسمز معکوس می باشد و مطالعات ظریف نشان دیتا میباشد که همین ماده در تیم مواد غیر سمی قرار دارد و تا دمای 200 سکو سانتیگراد پایداری حرارتی دارد. بیو رسوب ها یک علت شایع عملکرد ضعیف سیستم RO میباشد که در درجه اولیه به استدلال تجمع ذرات پلی ساکارید سلولی (EPS) که از میکرو ارگانیسم ها ساخت و وارد فضای ممبران شده، ناشی می شود. آبهای طبیعی اگر تصفیه نشوند ، کربنات کلسیم بر روی مرحله ممبران ته نشین خواهد کرد. در صورتی که شستشو و مراقبت منظم انجام نشود، ممکن می باشد کمتر چشمگیری در ساخت و کیفیت آب خروجی در طول زمانه داشته باشیم. برنامه های شستشو به جهت حذف بیو فیلم ها یک اصول بهداشتی و روش شستشو توام نیاز دارد . هرچند که تئوری کنونی و تجربه عملی نشان بخشید که این طرز همیشه به جهت در دست گرفتن بایو فیلم پیروزی آمیز نیست، بلکه مواردی نیز پیدا شده می باشد که به بدتر شدن عمل های بیولوژیکی منجر شده است. ممکن می باشد گاز قابل اشتعال هیدروژن تولید نماید. همین احتمال هست که تشکیل بایوفیلم ممکن است تمام حذف نشود البته می تواند در حد قابل تحمل(آستانه) نگه داشته شود. در موقعیت عادی، آنتی اسکالانت فلوکن 260 ذیل تاثیر کلر یا دیگر بیوسایدهای اکسید کننده قرار نمی گیرد؛ به این ترتیب ممکن است، فلوکن 260 در سیستم های غشایی که از کلر و سدیم متا بی سولفیت به کارگیری می کنند، به عمل برده شود. به جهت افرادی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از محلول آنتی اسکالانت ، شما احتمال دارد می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.